امروز جمعه ۱۳ تیر ۱۳۹۹
۱۲:۱۵:۵۰ - دوشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۵
واحد مالی

شرح وظایف و کارکنان امور اداری و مالی پرینت پست الکترونیکی
حوزه اداری و مالی
شرح وظایف مدیریت اداری و مالی

سینا سلیمانی
شماره تماس: ۵۲۳۳۸۶۲۱-۰۴۱

–    برنامه ریزی، سازمان دهی، هدایت، نظارت و کنترل بر امور اداری و مالی مؤسسه
–    اجرای کلیه قوانین و مقررات مربوط به امور اداری و استخدامی، مالی و معاملاتی
–    نظارت براجرای برنامه های کارآموزی کارکنان مؤسسه و اجرای طرحهای آموزش قبل و ضمن خدمت
–    تامین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز در واحدهای مختلف مؤسسه با توجه به پست های مصوب و مشاغل
–    نظارت برصدور احکام و قراردادهای استخدامی، ماموریت ها و مرخصی ها
–    نظارت بر مسائل انضباطی و رفاهی کارکنان
–    نظارت بر انجام خدمات عمومی، تهیه لوازم و تجهیزات مورد نیاز مؤسسه، تامین آب، برق، گاز و حفظ وسایل و تجهیزات مصرف نشدنی، دستگاه های حرارتی، برودتی، تاسیساتی و ارتباطی و تعمیرات اساسی تجهیزات ساختمان های دانشگاه
–    سازمان دهی وصول و انتقال درآمدها به حساب مؤسسه و پرداخت دیون مربوط مطابق با ضوابط و مصوبات
–    مصوبات کنترل وضعیت اعتبارات و هدایت عملیات مالی مؤسسه
–    پیش بینی و تامین تجهیزات مورد نیاز مربوط به سخت افزارهای جدید کامپیوتری
–    نظارت بردریافت اطلاعات مورد نیاز در زمینه مسائل اداری و مالی
–    پیش بینی و نظارت بر فراهم آوردن کلیه مواد مصرفی و وسایل و تجهیزات مورد  نیاز مؤسسه
–    تدبیرو آینده نگری جهت فضاهای فیزیکی مورد احتیاج
–    ارائه گزارشهای توجیهی لازم به رئیس مؤسسه در خصوص وظایف مربوط به واحد های زیر نظر در صورت نیاز
–    شرکت در شوراها، جلسات و اظهار نظر در مورد مسائل مختلف مالی و اداری در چارچوب مقررات و حفظ مصالح مؤسسه
–    راهنمایی و پاسخگویی مسئولانه به مراجعه کنندگان
–    همکاری با معاونین  مؤسسه
–    رعایت امانت و عدم افشای مطالبی که در حین کار در جریان قرار می گیرد.
–    انجام سایر امور ارجاعی در چارچوب امور مؤسسه

پیش بینی کادر نیروی انسانی مورد نیاز و انجام امور استخدامی کارکنان مؤسسه با رعایت قوانین و مقررات استخدامی مربوط
–    تنظیم و نگهداری پرونده استخدامی و صدور احکام مربوط اعم از انتصاب، ماموریت، تعلیق، ترفیع، مرخصی، اضافه کاری، حفظ و حراست از پرونده ها
–    اجرای قوانین و مقررات، آیین نامه ها و دستورالعمل های استخدامی، رفاهی و بیمه کارکنان
–    نظارت بر امور تدارکات، خدمات و کارپردازی
–    نظارت بر امور انبارداری و تهیه و تنظیم دفاتر و اسناد انبار، خرید کالا و توزیع و تحویل کالاهای مورد درخواست به واحدهای متقاضی
–    همکاری با حراست مؤسسه، تنظیم برنامه کار نگهبانان و تعیین ساعات کشیک آنها
–    همکاری در انجام امور مربوط به مناقصه ها و مزایده ها مطابق مقررات جاری
–    نظارت بر انجام امور مربوط به دبیرخانه، بایگانی، دریافت و توزیع نامه ها
–    مشارکت در فرایند ارزشیابی کارکنان و ارائه پاسخ های لازم در این زمینه
–    وصول درآمدها و مطالبات، پرداخت هزینه های مستمر و غیرمستمر طبق قوانین ومقررات مربوط
–    تنظیم حساب درآمدها و هزینه ها، محاسبات کل و اموال منقول و غیرمنقول مؤسسه و تهیه گزارش عملیات مالی برای مسئولین ذیربط
–    نظارت بر کلیه حساب های مالی و درآمدهای اختصاصی طبق مقررات
–    تنظیم ونگهداری دفاتر اعتبارات روزانه، کل و معین برای حساب های مستقل بر حسب برنامه ها
–    کنترل و رسیدگی به اسناد هزینه های مؤسسه درچارچوب قوانین و مقررات
–    رسیدگی به حساب های بانکی مؤسسه و تهیه صورت مغایرت بانکی
–    پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و اعضای هیئت علمی و قراردادی و سایر هزینه های مؤسسه طبق مقررات
–    تنظیم و نگهداری حساب کل مؤسسه و پی گیری در جهت تسویه حساب های  سنواتی
–    رسیدگی به تنخواه گردان و اسناد هزینه های مربوط به آن
–    حفظ و حراست از دسته چک ها، اوراق بهادار و اسناد مالی
–    برنامه ریزی جهت کنترل اموال، تجهیزات و وسایل، ثبت مشخصات دقیق هر یک، سرشماری به موقع امور مربوط به جابه جایی اموال و ارائه گزارش به مسئولان ذیربط
–    راهنمایی و پاسخگویی مسئولانه به مراجعه کنندگان
–    همکاری در انجام سایر کارهای اداری با همکاران
–    رعایت امانت و عدم افشای مطالبی که در حین کار در جریان قرار می گیرد.
–    انجام سایر امور ارجاعی در چارچوب امور مؤسسه

 

–    ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ديدگاه بسته است. 

New Page 1