امروز جمعه ۱۳ تیر ۱۳۹۹
۱۲:۱۶:۵۹ - دوشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۵
واحد فرهنگی و دانشجویی

مدیرامور دانشجويي
آقای سلیمانی
تلفكس : ۰۴۱۵۲۳۳۸۶۲۱
مدیریت دانشجویی
اهداف :
مدیریت و ساماندهی امور دانشجویی دانشگاه بر اساس سیاستهای مصوب معاونت دانشجویی
شرح وظایف :
  تهیه برنامه و تقویم کاری اداره امور دانشجویان با هماهنگی معاونت دانشجویی و ارائه پیشنهاد و نظارت بر اجرا .
 همکاری در تهیه برنامه جامع تربیتی دانشجویان بر اساس برنامه جامع و به هم پیوسته تعلیم و تربیت آنها .
 تهیه و تدوین و به روز رسانی آیین نامه ها، مقررات و دستورالعملهای مورد نیاز اداره امور دانشجویان و ارائه به مراجع ذیربط و نظارت بر اجرای مصوبات مربوط.
 برنامه ریزی و سازماندهی امور ارتباط با خانواده های دانشجویان.
 نظارت بر اجرای برنامه ها و عملیات مصوب ادارات وپرسنل تحت نظر از قبیل طرح سالیانه اسکان دانشجویان ، بیمه و وامهای دانشجویی و امور بهداشتی و مشاوره ای .
 نظارت بر حراست فضاهای دانشجویی و ارائه گزارش های مربوطه .
 تهیه پیش نویس قراردادهای رفاهی دانشجویان با همکاری مسئولان ذیربط ، ارائه به مراجع مربوط و نظارت بر اجرای آنها پس از تصویب .
 مطالعه و بررسی درباره مشکلات و مسائل دانشجویی و برنامه ریزی به منظور حل انها و ارائه پیشنهادها به مراجع مربوط .
 ایجاد ارتباط و زمینه های همکاری با سایر مراکز مرتبط خارج از دانشگاه به منظور ارتقاء کمی و کیفی خدمات رفاهی دانشجویان و بهینه سازی فعالیتهای جاری و جذب امکانات خارج از دانشگاه .
 نظارت بر کار دانشجویی
 پاسخ به استعلامات کتبی دانشجویان مرتبط با حوزه معاونت دانشجویی از داخل و خارج دانشگاه .
اين واحد ارائه كننده كليه خدمات رفاهي به دانشجويان در زمينه‌هاي اسكان و تغذيه، وام و … مي‌باشد.
 اين مديريت از سه اداره رفاه، تغذيه و امور خوابگاه تشكيل شده است.
 
 
 
اداره امور خوابگاهها :
اداره امور خوابگاه ها یکی از اداراتتابعه مدیریت امور دانشجویی بوده که انجام برنامه ریزی برای اسکان دانشجویان واجدالشرایط و اجرای مراحل اسکان دانشجویان و نظارت بر خوابگاه های دانشگاه را به عهدهدارد،ضمناً این اداره به عنوان پل ارتباطی بینخوابگاه ها و سایر قسمتهای دانشگاه امور مرتبط به خوابگاه ها را پیگیری مینماید.
شرح وظایف :
 ثبت نام متقاضيان خوابگاه و اسكان آنان .
 صدور كارت اسكان در خوابگاهها .
 نظارت بر اجراي مقررات خاص جهت دانشجويان ساكن در خوابگاه .
 ارائه امكانات رفاهي در خوابگاهها در حد مقدورات موجود .
 تهيه ساختمانهاي دولتي و استيجاري جهت خوابگاه دانشجويان .
 خريد ، ساخت خوابگاه هاي جديد طبق ضوابط و با رعايت (استانداردها)  .
 تشكيل شوراي دانشجوئي خوابگاه ها .
 اسكان دانشجويان در خوابگاههاي مجردي و متاهلي .
 فراهم نمودن وسايل رفاهي  آسايشي و امنيتي دانشجويان با توجه به رعايت مقررات  ودر حد امكانات با مشاركت و بهره گيري از توانائيهاي دانشجويان .
 انجام كليه امورات مربوطه به خوابگاهها اعم از انجام تعميرات خوابگاهها و اجراي مسائل بهداشتي در سطح خوابگاهها .
 صدور فرمهاي تسويه حساب جهت دانشجويان در پايان هر ترم .
 بررسي وضعيت ارائه خدمات رفاهي دانشجويان ساكن در خوابگاه ها .
 ا نتقال مشكلات دانشجويان خوابگاهي به مسئولين ذيربط .
 بازديد و نظارت بر حسن انجام امور محوله خوابگاهها در ساعات غير اداري .
  
 
اداره امور تغذیه
اهداف :
تأمین سلامت و ایمنی غـذای دانشجویـــان که یک از ارکان اساسی توسعه در دنیای امروز می باشند از اهداف اساسی اداره امور تغذیه می باشد.
شرح وظایف :
 نظارت و ارزيابي عملكرد شركت خدماتي مطابق قرارداد .
 راهنمايي دانشجويان در حفظ و رعايت بهداشت خوابگاه و نظارت هاي لازم از جمله نصب پوسترها و پيام هاي آموزشي.
 كنترل و نظارت بر تحويل اقلام مورد نياز نظافت خوابگاه مطابق با ليست ارسالي از سوي اداره.
 در معرض استفاده قراردادن جعبه هاي كمك هاي اوليه در خوابگاه.
 پيگيري جهت رفع اقلام دارويي جعبه كمك هاي اوليه از طريق دايره بهداشت و خدمات اداره
 پيگيري جهت سمپاشي خوابگاه در فصول مربوطه و در موارد خاص از طريق مسئول بهداشت اداره
 رسيدگي و برنامه ريزي جهت حضور مشاور و پزشك در خوابگاه
 رسيدگي و برنامه ريزي جهت حفظ و توسعه فضاي سبز خوابگاه
 تهيه فرم ثبت نام و فروش غذاي روزهاي تعطيل
 نظارت بر كيفيت و زمان تحويل غذا توسط پيمانكار و ارايه گزارش به اداره
 جمع آوري نظرات و پيشنهادات دانشجويان در خصوص كيفيت، تنوع و زمان توزيع غذاها براساس برنامه هفتگي دانشگاه
 شركت فعال در جلساتي كه از سوي اداره امور خوابگاه ها برگزار مي گردد.
اداره امور رفاهی
اداره رفاه دانشجويان  يكي از ادارت تابعه مديريت امور دانشجويي مي باشد؛ و در بخشهاي زير فعاليت مي نمايد:
 ارائه وام هاي صندوق رفاه دانشجويان
          الف – تحصيلي(ممتاز و نمونه )
          ب – مسكن
          ج – وام ضروري
          د – وام حج عمره و عتبات عالیات
 
  بيمه
        الف – درماني : ارائه دفترچه بيمه ايرانيان برايدانشجويان فاقد هرگونه پوشش بيمه اي .
        ب – حوادث : كليه دانشجويان تحت پوشش بيمه حوادث مي باشند .
  كار دانشجويي :   پرداخت حق الزحمه هاي كاردانشجويي  
  نظارت بر امور رفاهي دانشجويان :   نظارت بر كار غرفه ها و بوفه هاي مستقر در دانشگاه و خوابگاهها
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ديدگاه بسته است. 

New Page 1